Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 07-08 marca 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że egzamin komorniczy wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na 7 marca 2019 r. godz. 10:00 – dzień pierwszy i na dzień 8 marca 2019 r. godz. 10:00 – drugi dzień odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Fundacja Nowe Horyzonty” w Warszawie przy ul. Bobrowickiej 9, sala konferencyjna „ ONZ”, budynek A, IV piętro.

Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na sale egzaminacyjna po okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
Rejestracja zdających, poprzedzająca ich wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będzie w godz. 9:00 – 9:45.

Stawienie się na egzamin komorniczy po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie komorniczym (§27 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 82).

W postępowaniu przed Komisją Egzaminacyjną, jak również w ewentualnym postępowaniu odwoławczym zastosowanie znajduje przepis art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadania pisemne z egzaminu komorniczego mogą być opracowane w formie odręcznej lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Informacje dot. szczegółowych wymogów technicznych dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego, wymagań jakie ten sprzęt powinien spełniać, a także aplikacja do zdawania egzaminu komorniczego jak również jej wersja demonstracyjna wraz z instrukcją obsługi znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,14510,egzaminy-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w.html

Osoby opracowujące zadania przy użyciu sprzętu komputerowego zobowiązane są do złożenia w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Warszawie, w terminie do dnia 14.02.2019 r.

Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

Prawidłowe przygotowanie sprzętu komputerowego jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taka formę opracowania zadań. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy spełnia konieczne wymagania techniczne zdający powinni skorzystać z pomocy informatyka. Dotychczasowa praktyka ujawniła, że główna przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych oraz niewyłączenie programów działających w tle, które podejmowały automatyczną próbę dostępu do internatu.