Informacje ogólne

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2001 nr 231, poz. 1376 ze zm.), aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy;
  • uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

 

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego. Do wniosku kandydat obowiązany jest załączyć zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik. Aplikacja trwa 2 lata i jest odpłatna.

Zasady naboru oraz odbywania aplikacji komorniczej zostały szczegółowo uregulowane w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (art. 29 – 31i) oraz aktach wykonawczych wydanych na mocy tychże przepisów.