Kompetencje Samorządu

Rada Izby Komorniczej nie jest umocowana do merytorycznej kontroli i oceny czynności podejmowanych przez komorników w poszczególnych sprawach egzekucyjnych. Działania te podlegają wyłącznemu nadzorowi sprawowanemu przez Sądy Rejonowe, przy których funkcjonują poszczególne kancelarie (art. 6 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, t.j.: Dz. U. nr 231, poz. 1376 ze zm.).

Na mocy przepisu art. 93 ww. Ustawy, do zakresu działania izby komorniczej należy:

  • wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
  • nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
  • zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
  • organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
  • organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
  • zarząd majątkiem izby komorniczej;
  • zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
  • prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;